Vložkování komínů

Provádíme vložkování komínů na plynná, kapalná i tuhá paliva. Vložkování se provádí buď pevnými komínovými vložkami typ KLASIK F-1, KLASIK F-1-P, KLASIK F-1-PH, nebo ohebnými hadicemi typ H-400.Používaný materiál:    nerez tř. 17 241, 17 348 a 17 251
hliník tř. 42 4005.21 (pouze pevné komínové vložky do ø 150 mm)

Postup při vložkování komínů

Přípravné práce před samotným vložkováním – prohlídka komína odborně způsobilou osobou, posouzení jeho
technického stavu a určení průměru komínové vložky s ohledem na typ a výkon uvažovaného spotřebiče.

Při vložkování komína se nejprve zjistí jeho průchodnost komínovou sondou, vyloučí se možnost zapojení jiného spotřebiče na vložkovaný komín, zhotoví se montážní otvory pro sopouch, jímku kondenzátů a kontrolní otvory. U komínů delších než 10 m se zřizuje tzv. „vynášecí díl“ pro rozložení váhy komína a zajištění jeho dilatace. Samotná instalace komínové vložky se provádí nejčastěji ústím komína ze střechy.

Dokončovací práce – zazdění montážních otvorů, zapravení případných prostupů a úklid pracoviště.

Po připojení spotřebiče se provede kontrola celé spalinové cesty z hlediska správnosti provedení spalinové cesty,
požární bezpečnosti a z hlediska bezpečnosti práce a provozu. Na základě provedené prohlídky vystaví revizní technik revizní zprávu.

Vložkování