Revize

Pro uvedení komína do provozu je nezbytné vystavení revizní zprávy. Revizní zprávu může vystavit pouze osoba s platným osvědčením REVIZNÍ TECHNIK KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ.

Seznam revizních techniků firmy FREVLOKO s.r.o.

Daniel DĚDIČ (tel. 777 585 981) evidenční číslo: 66/97 IVBP  Brno
Ing. Pavel DĚDIČ  (tel. 777 585 987) evidenční číslo: 102/36-024/2012
Jaroslav PETŘÍK (tel. 777 585 988) evidenční číslo: 036/36-024/2010 
Pavel DĚDIČ  (tel. 777 585 989 evidenční číslo: 032/36-024/2010
Michal DOBEŠ (tel. 777 585 981) evidenční číslo: 097/36-024/2012

 

Zde je uveden aktuální seznam revizních techniků komínů v České republice.

ČSN 73 4201:2002 v příloze B uvádí vzor revizní zprávy spalinové cesty. Její součástí je také technická zpráva, která obsahuje podrobnější informace ke spalinové cestě (popis stavby, spotřebiče, kouřovodu, komína, certifikát, přívod vzduchu pro spalování, posouzení z hlediska požární bezpečnosti, zjištěné závady apod.) 
Závěr revizní zprávy obsahuje vyjádření, zda posuzovaný komín vyhovuje platným předpisům a zda je schopen bezpečného provozu. Případné závady jsou uvedeny v technické zprávě spolu s datem jejich odstranění. Dva výtisky revizní zprávy dostává objednatel, jeden výtisk zůstává v archivu revizního technika.
Abychom eliminovali závady zjištěné při revizi, je vhodné řešení spalinových cest konzultovat ještě před zahájením samotné stavby nebo opravy. V tomto případě je zpracován posudek spalinové cesty, který se dodává např. k projektu ke stavebnímu povolení.
Ceny revizí se pohybují v rozmezí 800 – 1.600,-Kč dle typu spotřebiče a složitosti spalinových cest.
Poradenskou činnost v oblasti komínů a spalinových cest poskytujeme ZDARMA.

Proč jsou revize nutné?

Spotřebič paliv, kouřovod a komín tvoří dohromady technické zařízení, které k tomu, aby bylo funkční, musí odpovídat technickým předpisům.

Přikládáme pár obrázků nesprávně provedených spalinových cest, které hovoří samy za sebe ...
Nejen, že jsou takovéto instalace již na první pohled neodborně provedené, ale hlavně jsou
v mnohých případech životu nebezpečné !!!